ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

18. мaj 2018. |

На основу члана 39. Статута Туристичко-спортске организације Чукарица и Одлуке Управног одбора број 02-55-1/2018 од 17. маја 2018. године ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА Шумадијски трг 2, Београд, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

На мандантни период од четири године

 

УСЛОВИ:

Да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕCПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Да има радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима.

Уз пријаву кандидати подносе:

1. Биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду,

2. Оригинал или оверен копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,

3. Предлог Програма рада и развоја Организације за период од четири године,

4. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству,

5. Уверење о држављанству Републике Србије,

6. Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван,

7. Уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,

8. Извод из матичне књиге рођених,

9. Доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења).

 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве доставити у писаној форми лично или поштом на адресу:

Туристичко-спортска организација Чукарица,

Шумадијски трг 2, 11030 Београд,

а на коверти назначити:

''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА (НЕ ОТВАРАТИ)''

Документ преузмите овде.

Најаве догађаја

ПОЗИВАМО ВАС ДА УЗМЕТЕ УЧЕШЋЕ НА „БЕОГРАДСКОМ КАРНЕВАЛУ БРОДОВА“

31. јул 2019. |
ПОЗИВАМО ВАС ДА УЗМЕТЕ УЧЕШЋЕ НА „БЕОГРАДСКОМ КАРНЕВАЛУ БРОДОВА“

Туристичка организација Београда ове године по 15. пут организује традиционалну градску манифестацију ,,Београдски карневал бродова 2019“. Манифестација ће се одржати дана 31.08.2019. године, у периоду од 17:00 до 23:00 часа, на потезу од Бранковог моста до завршетка Савске променаде према мосту Газела.