ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

18. мaj 2018. |

На основу члана 39. Статута Туристичко-спортске организације Чукарица и Одлуке Управног одбора број 02-55-1/2018 од 17. маја 2018. године ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА Шумадијски трг 2, Београд, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

На мандантни период од четири године

 

УСЛОВИ:

Да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕCПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Да има радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима.

Уз пријаву кандидати подносе:

1. Биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду,

2. Оригинал или оверен копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,

3. Предлог Програма рада и развоја Организације за период од четири године,

4. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству,

5. Уверење о држављанству Републике Србије,

6. Уверење да кандидат није правноснажно осуђиван,

7. Уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,

8. Извод из матичне књиге рођених,

9. Доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења).

 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве доставити у писаној форми лично или поштом на адресу:

Туристичко-спортска организација Чукарица,

Шумадијски трг 2, 11030 Београд,

а на коверти назначити:

''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА (НЕ ОТВАРАТИ)''

Документ преузмите овде.

Најаве догађаја

2 Женски фудбалски турнир Чукарица 2019

10. децембар 2019. |
2 Женски фудбалски турнир Чукарица 2019

Други по реду женски фудбалски турнир одржан је 09.12.2019 године у “Спортском Центру Жарково”, у периоду од 12-15 часова.За разлику од прошлогодишњег
турнира на коме су учетвовале 4 екипе , ове године је учествовало 6 екипа.