POZIV NEKATEGORISANIM UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ ZA PODNOŠENjE PRIJAVE EVIDENTIRANjA I UNOŠENjA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU (eTurista)

30. Oktobar 2020. |

POZIV NEKATEGORISANIM UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ ZA PODNOŠENjE PRIJAVE EVIDENTIRANjA I UNOŠENjA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU (eTurista)

Prema Zakonu o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) kojim je propisana obaveza vođenja evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekatakoji pružaju usluge smeštaja u kategorisanim ugostiteljskim objektima, POZIVAJU SE svi ugostitelji sa teritorije Gradske opštine Obrenovac koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) da podnesu prijavu Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Odsek za turizam i ugostiteljstvo, radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

 

Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj su: hostel, prenoćište, konačište, motel, han, konak, etnokuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kampingstop i dr.;  objekti za smeštaj  nautičkog turizma; objekti za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.

Dana 21. decembra 2019.godine stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj,nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinuvođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).

Podatke iz prijave ugostitelj unosi uredno i tačno.

Prijavase podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema.

Prijava se može preuzeti na linku : https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1769368-prijava-za-nekategorizovani-smestaj/ 

Prijava – nekategorizovani smeštaj

Prijavu poslati na mejl adresu : privreda.turizam@beograd.gov.rs ili poslati uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za privredu, Sektor za turizam i ugostiteljstvo, Kraljice Marije 1, 11000 Beograd.

Dopis – nekategorizovani smeštaj

Najave događaja

Izložba o Matiji Banu „Pisma sa Banovca“

29. Decembar 2020. |
Izložba o Matiji Banu  „Pisma sa Banovca“

U organizaciji TO Čukarica, u produkciji Tangram centra i Arhiva Srbije, autorski tim istoričara i kustosa iz Beograda, istoričara iz Dubrovnika, uz podršku Muzeja grada Beograda, Narodne biblioteke Srbije, Pozorišnog muzeja, Arhiva Dubrovačke biskupije, prirediće izložba o životu Matije Bana, gde će biti prezentovani najznačajniji podaci iz biografije, susreti i korespodencije, politička i diplomatska aktivnost, odnos sa dve dinastije, članstvo u SANU, kao i profesura na Liceju, sa posebnim naglaskom na izgradnji vile na Banovom brdu, a na izložbi će po prvi put biti prikazan izvod iz matične knjige krštenih, gde je upisan Matija Ban