JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA

18. Maj 2018. |

Na osnovu člana 39. Statuta Turističko-sportske organizacije Čukarica i Odluke Upravnog odbora broj 02-55-1/2018 od 17. maja 2018. godine TURISTIČKO-SPORTSKA ORGANIZACIJA ČUKARICA Šumadijski trg 2, Beograd, oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA

Na mandantni period od četiri godine

 

USLOVI:

Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ECPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Da ima radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima.

Uz prijavu kandidati podnose:

1. Biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost, dopunska znanja i sposobnosti, sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu,

2. Original ili overen kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi,

3. Predlog Programa rada i razvoja Organizacije za period od četiri godine,

4. Original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu,

5. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

6. Uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan,

7. Uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti,

8. Izvod iz matične knjige rođenih,

9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (original lekarskog uverenja).

 

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave dostaviti u pisanoj formi lično ili poštom na adresu:

Turističko-sportska organizacija Čukarica,

Šumadijski trg 2, 11030 Beograd,

a na koverti naznačiti:

''PRIJAVA NA KONKURS ZA DIREKTORA (NE OTVARATI)''

Dokument preuzmite ovde.

Najave događaja

2 Ženski fudbalski turnir Čukarica 2019

10. Decembar 2019. |
2 Ženski fudbalski turnir Čukarica 2019

Drugi po redu ženski fudbalski turnir održan je 09.12.2019 godine u “Sportskom Centru Žarkovo”, u periodu od 12-15 časova.Za razliku od prošlogodišnjeg
turnira na kome su učetvovale 4 ekipe , ove godine je učestvovalo 6 ekipa.